Personuppgiftspolicy

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Genom att använda Prolekta Gotlands tjänster accepterar du vår personuppgiftspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder e-post för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder våra tjänster.

Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

 • 1. Bakgrund

Denna personuppgiftspolicy (”Policyn”) anger regler och riktlinjer kring hur personuppgifter ska hanteras på Prolekta Gotland AB(s) webbplats (www.prolekta.se).

Policyn anger hur personuppgifter samlas in, hur de används, hur webbplatsens användare har kontroll över hantering av sina personuppgifter samt hur de kan komma i kontakt med ansvarig vid frågor.

Policyn är tillämplig på alla delar av webbplatsen.

 • 2. Syfte

Syftet med policyn är att tillhandahålla webbplatsens användare information kring hur deras personuppgifter kan komma att hanteras på webbplatsen.

 • 3. Definition av personuppgifter

Till begreppet personuppgift hör all information som, antingen direkt eller indirekt, kan identifiera en levande fysisk person. Med direkta personuppgifter förstås sådan som ensamt kan identifiera en viss person medan indirekta personuppgifter kan identifiera en person tillsammans med andra personuppgifter.

 • 4. Samtycke
 1. Inhämta samtycke

För att personuppgifter ska få behandlas måste först ett samtycke inhämtas från webbplatsens användare. Samtycker ska vara informativt och tydligt så att samtliga användare förstår innebörden med det.

Vi inhämtar samtycke på följande sätt:

                     Samtycke inhämtas exempelvis genom att användaren kryssar i en ruta för godkännande av behandlingen av personuppgifterna i samband med att denne kontaktar oss via kontaktformulär som finns på vår webbplats.

 1. Återkalla samtycke

En användare som lämnat sitt samtycke kan när som helst återkalla detta, vilket görs på följande sätt:

Ett lämnat samtycke kan när som helst återkallas av den registrerade och då ska behandlingen upphöra. Detta gäller dock under förutsättning att personuppgifterna ifråga inte är nödvändiga för oss att behandla, exempelvis för att vi ska fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller rättslig förpliktelse som framgår av gällande lag. Samtycket återkallas genom att kontakta företaget enligt denna policy.

 1. Rätt att få sina personuppgifter raderade

När samtycket har återkallats kan användaren, om så önskas, även begära att hens information raderas från webbplatsens samtliga servrar. Detta görs antingen över telefon, 0498-657700, eller via epost, info@prolekta.se .

 • 5. Behandling av personuppgifter
 1. Personuppgifter som behandlas

Följande personuppgifter samlas in på webbplatsen och behandlas av oss:

                     Namn, personnummer, telefonnummer, adressuppgifter, e-postadresser
                     samt andra personuppgifter som kunden tillhandahåller oss.

 1. Anledning till behandling av personuppgifter

Perosnuppgifterna sparas och behandlas till följande syften:

- Personaluppgifterna behandlas i syfte att uppfylla lagstadgade eller avtalsenliga krav.
- Personuppgifterna behandlas i samband med leverans av köp.
- För att kunna sköta nödvändiga administrativa ärenden och uppfylla rättsliga förpliktelser enligt lag.
- Genomföra direktmarknadsföring.
- Möjliggöra kontakt med kunder, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter.

 1. c) Personuppgifterna delas med

Personuppgifterna kan komma att delas med tredje pert/-er enligt följande:

                    Vi kan dela personuppgifter till relevanta myndigheter i samband med tjänstens utförande, vid betalningsförsummelser, avtalsbrott eller om det i annat fall följer av myndighetsbeslut eller lagstiftning.

d )   Period som personuppgifter sparas

Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet. De kommer som längst sparas enligt följande:

Personuppgifter som inte längre får bli lagrade, blir raderade med jämna mellanrum (enligt principen om lagringsminimering). Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter sker årligen.

Uppgifterna kan komma att bli sparade under en längre tid om det är nödvändigt för att vi ska följa gällande lagstiftning. Informationen kan bli sparad under viss tid för säkerhetskopiering, arkivering, revision, eller för att på annat sätt behålla och förbättra våra tjänster.

 

 • 6. Säkerhet och kryptering

Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras. Webbplatsen har vidare vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter som lagras på webbplatsen går förlorade eller används på ett olämpligt eller olagligt sätt. Tillgången till de personuppgifter som samlas in begränsas till behöriga personer och informationen kommer behandlas konfidentiellt.

Uppstår en personuppgiftsincident kommer berörd användare att meddelas samt integritetsskyddsmyndigheten att rapporteras.

 • 7. Användarnas rättigheter
 1. Rätt till registerutdrag

Efter lämnat samtycke har webbplatsens användare rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användaren rätt att på tillgång till dem.

Registerutdrag begärs ut av oss antingen över telefon, 0498-657700 eller via e-post, info@prolekta.se.

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

 1. Rätt till rättelse

Användaren har rätt att få felaktig information korrigerad eller komplettera information som är bristfällig.

 1. Rätt att göra invändningar

I vissa fall har en person rätt att göra invändningar på hur hens personuppgifter behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

 1. Rätt till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
 • Om samtycket återkallas,
 • Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,
 • Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt,
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

 

Kontakta personuppgiftsansvarig

Har du frågor om integritetspolicyn kan du kontakta oss på info@prolekta.se .

Prolekta Gotland AB är registrerat hos Bolagsverket
Orgnr: 556760-6062
Adress: Levide Burge 118, 623 53 Hemse
Telefon: 0498-657700

Denna policy uppdaterades senast 2024-04-29